LOGGA IN
OM ROTBYGD

Stärkelsefabriken i Gisslevik. Fotot ägs av Kerstin Petersson, Torhamn
Stärkelsefabriken i Gisslevik. Fotot ägs av Kerstin Petersson, Torhamn

Stärkelsefabriken i Gisslevik

Två händelser från fabrikens historia.

Besök från kommunfullmäktiges ledamöter 1928 efter modernisering

Fabriken byggdes redan för 35 år sedan (1894), men har nyligen tillbyggts, varjämte den maskinella utrustningen betydligt förbättrats.

Fabrikens direktör Wiktor Petersson, vilken tillträdde sin befattning för två år sedan är närmast den som genomfört moderniseringen. Fabriken har försetts med centrifuger och moderna uttvättningsmaskiner, varjämte rörverk inlagts i cisternerna. Maskinerna är installerade av Sandbergs mekaniska verkstad, Hovmansbygd och cementeringen är utförd av muraremästare Sjöström i Jämjö. Grundläggningsarbetena ha utförts av herr A. V. Pettersson, Bredäng. Kostnaden för moderniseringen har uppgått till 40 000 kr.

60-Ã¥rs jubileum 1954

Med anledning av att 60 år förflutit, sedan Gissleviks stärkelsefabriksförening bildades, hade ledningen i lördags inbjudit till en festlighet i församlingens lokaler. Över 100-talet personer hade infunnit sig, då föreningens direktör Wiktor Petersson, Maren, hälsade välkommen. Han föredrog därpå en intressant historik över de gångna 60 åren, varvid bl. a i ett åskådligt och konstnärligt diagram visades föreningens kapacitet under årens lopp. Därefter bänkade man sig vid de festligt dukade kaffeborden och lät välfägnaden sig väl smaka under gemytlig och trevlig samvaro.

Framhållas bör, att f. nämndemannen Wiktor Petersson under de senaste 28 åren fungerat som föreningens ordförande och verkställande direktör. Under hans energiska och skickliga ledning har fabrikslokaler och den maskinella utrusningen ständigt förändrats och förbättrats. Resultatet har blivit, att fabriken är en bland de mest moderna. Därom vittnar bl. a ett flertal studiebesök från vitt skilda orter.

Vid samkvämet framförde också f. lantbrukaren Carl Johansson, Attanäs, delägarnas tack till direktören för den framsynta och goda ledningen under de gångna åren - ett tack som även adresserades till övriga styrelseledamöter. Slutligen framförde herr Johansson de närvarandes hjärtliga tack för festligheterna och den angenäma samvaron samt önskade lycka till i fortsättningen.

Vid Ã¥rssammanträdet, som hÃ¥llits omedelbart före samkvämet, genomgicks styrelsens och revisorernas berättelse och lades med godkännande till handlingarna. Ansvarsfrihet beviljades. Ur styrelsens berättelse mÃ¥ följande anföras: Kampanjen vid fabriken började den 21 september och slutade den 28 november 1953. Under denna tid har 19 530 hl potatis mottagits och avverkats. Stärkelsehalten har i medeltal varit 17,19 %. Av rÃ¥varan har erhÃ¥llits 244 100 kg prima och extra prima potatismjöl samt 26 126 kg mjöl med 20 % vattenhalt. Utbytet blir sÃ¥lunda 13 824 kg mjöl per avverkat hl. Inkomster och utgifter har balanserat pÃ¥ kr 302 946,83. Styrelsens förslag till fördelning av vinsten godkändes.

Till ledamöter i styrelsen omvaldes kyrkovärden Albert Petersson, Torhamn, lantbrukaren Alfred Nelsson, Sandhamn, kyrkovärden Carl Olsson, Möckleryd och lantbrukaren Torsten Petersson, Gisslevik, med lantbrukaren Olof Larsson, Torhamn såsom suppleant. Även revisorerna, lantbrukarna Johan A Petersson, Svanhalla, Holger Holgersson, St Hammar och Olof Petersson, Torhamn, omvaldes med lantbrukaren Sven Petersson, Steneryd och David Olsson, L:a Hammar, såsom suppleanter. Till ordförande och direktör omvaldes f. nämndemannen Wiktor Petersson.

 

Artiklar i Sydöstran 1928 och Blekinge läns tidning 21/9 1954.Denna sida är visad 3709 gånger.

Visa karta

Denna berättelse är skapad av:
Tommy Mia Andersson, 2014-10-12
Redigerad, 2014-10-12 20:31:26