LOGGA IN
OM ROTBYGD

Bokhultets Villaförening

Villaföreningen Bokhultet. År 1964 upprättades förslag till utvidgning av byggnadsplanen för Tvings Kyrkby (Berg2:5). Förslaget omfattar 23 villatomter. Byggnadsplanen godkändes och 1967 började Blekingehus i Alnaryd, Bröderna Persson att bygga sju villor. Det dröjde ett antal år men så småningom var alla tomterna sålda och bebyggda. År 2017 bor utav de ursprungliga nybyggarna endast ett fåtal kvar; Benny och Jannice Svensson, Bo och Magdalena Norman, Ingrid Karlsson, Maj Jönsson, Elsa Fridolfsson, Bernt och Britta Wadman. Villaföreningen Bokhultet startades 11 april 1971. Första styrelsen utgjordes av Kurt Lindman ordf. Björn Nordbeck sekr. och Christer Erlandsson kassör. Föreningens första ärende med kommunen var en förfrågan om lekplats åt främst förskolebarnen. Kommunen svar är att anordna en sådan på tomt 2:39. Kontakter med Vägföreningen om varningsskylt om lekande barn resulterade i skylt ”var rädd om oss” vid infarten till villaområdet. Föreningen hade en trevande start och efter två års uppehåll var man igång 1973 och hade då omröstning bland medlemmarna om namn på området. Med knapp majoritet segrade ”Bokhultet”. Skriftväxling med Pastoratkyrkorådet i Fridlevstad angående ”Mossakurran”, vilka är ägare till marken där kärret är beläget, angående risken för olyckor med lekande barn i vattensamlingen i kärret. Skrivelserna resulterade endast i ett oförskämt svarsbrev från Kyrkorådets ordf. Karl Svensson vari han meddelade att villaföreningen själva kunde ta hand om skräpet i kärret. Vattennivån i Mossakurran sänktes 20 cm år 1975 genom att ”avloppet” rensats av Karlskrona kommun. Viss utfyllnad gjordes samt utlovades att slyröjning skall ske. Enligt Parkkontorets protokoll 1975-05-07 Bertil Wessberg; ”skall gatukontoret spärra av tillfarten till Mossakurran samt sätta upp skylt att tippning är förbjuden samt att Gatukontoret förlänger dagvattenledningen fram till det egentliga kärrområdet. Härigenom kan vattennivån sänkas med ca 10 cm ytterligare samt att Parkkontoret tar upp uppsnyggning av tippområdet som ett beredskapsarbete att utföras under 1976”. Frågan om möjlighet till bevattning sommartid diskuterades från och till. År 1975 begärdes tillstånd hos Karlskrona kommun att gräva i Mossakurran för att utröna vattentillgången där. I svar från Kommunstyrelsen svarar Gunnar Eriksson att vattenverket i Tving nu är ombyggt och klarar de behov som finns av vatten. I samband med detta väcktes även förslag att anlägga en ishockeyrink i kurran. Beräknad kostnad 20.000:- Inga större ansträngningar verkar ha gjorts för att förverkliga den idén. Gemensam vår- och höststädning var en stående punkt för Villaföreningen. Denna kombinerades med korvgrillning. Gatufester vid Mossakurrans vändplats liksom vår- och höstfester var stående inslag i föreningens verksamhet. De flesta fester anordnades i Folkets hus men vid något tillfälle drog man till Ronneby Brunn. Olika slags gemensamma aktiviteter dryftades och i många fall genomfördes under åren såsom; barnfester – vin- och visafton – kurser – byta-grejer-dag mm. Trafiksäkerhetsåtgärder har också dryftats genom åren; ex.vis hastighetsbegränsning inom Bokhultet till 30 km/tim samt att åtgärda siktproblemen vid infarten till området. Den 10 maj 1980 hålls så det sista mötet med Villaföreningen Bokhultet. Detta är ett allmänt möte tillika årsmöte. Leif Månsson valdes till mötesordförande. Mötet beslöt att föreningens verksamhet skall vara vilande, men ej upphöra, utan vid behov kunna fungera vid kommunala kontakter och dylikt. Kassören Kerstin Månsson och sekreteraren Birgitta Nilsson begärde att få avgå ur styrelsen vilket beviljades. Till ny styrelse valdes Leif Månsson, Benny Svensson och Inga-Lena Åbom som inbördes delar på styrelseuppdragen. Föreningens kassa noterades till 232:95 vilken summa skall användas vid sommarens barn-och familjefest. BW

Denna sida är visad 1685 gånger.