LOGGA IN
OM ROTBYGD

Bergs småskola.
Bergs småskola.

Skolor i Tving

Skolverksamheti Tving.

Förr i tiden ålades prästerna att från predikstolen uppläsa och förklara vissa stycken ur katekesen. I 1686 års kyrkolag manades prästerna, ”att med all flit driva på barn, drängar och pigor så de fingo lära läsa i böcker”.

Omkring 1726 utfärdades bestämmelser om de så kallade husförhören.

I slutet på 1700-talet infördes byskolor. Lärare med flera resurspersoner utgjordes ofta av före detta knektaroch båtsmän. Lönen för mödan bestod mest av fri kost och härbärge.

Sveriges första folkskolestadga fastställdes år 1842. I denna stadga föreskrevs bland annat att i varje församling skulle det finnas minst en skola med godkänd lärare.

Varje församling indelades i notar. Tvings församling indelades i 12 notar.

Den 20 november 1842 föreslår skolstyrelsen i Tving att tvenne fasta skolor skall inrättas. En fastighet byggdes år 1846 och användes som skola från år 1853.

Detta hus är i dag Tvings församlingshem.

Skolavgift per barn utgjorde då 0.75 kr/år. Undervisningen skulle om möjligt pågå mellan 1 februari och 1 november.

 

Byskolor i Tvings socken.

Alnaryd folkskola. Skolhuset uppfört omkring år 1900 med 2 lärosalar och 1 slöjdsal.

Fortsättningsskolan med jordbruksbetonad inriktning upphörde 1952.

Folkskolan pågick till år 1962.

Alnaryds folkskola.  (bilden saknas)

Alnaryd småskola. Skolhuset uppfört senare delen av 1800-talet. Renoverad år 1925.

Även småskolan upphörde 1962.

Alnaryds smÃ¥skola.  (bilden saknas)

Gröngölsmåla.Skolhuset uppfört 1870. En lärosal samt tjänstebostad.

Folkskola till och med vårterminen 1954.

GröngölsmÃ¥la skola.   (bilden saknas)

Gnitteryd. Byggnaden färdig 24 oktober 1877. Skola från 1893 med 2 lärosalar samt tjänstebostad.

Fortsättningsskola med jordbruksbetonad inriktning för manliga lärjungar och husligt arbete för kvinnliga.

Fortsättningsskolan nedlagd 1947 och Folkskolan nedlagd 1962.


(bilden saknas)

Gnitteryds skola med lärarna Holmåsen och Swanbeck.

Långasjö. Småskolan färdig 30 augusti. 1879 med 1 lärosal samt tjänstebostad.

LÃ¥ngasjö smÃ¥skola.  (bilden saknas)

Byggnadför folkskolanuppförd 1922. 1 lärosal med slöjdsal och tjänstebostad.

Fortsättningsskola med yrkesbestämd inriktning.

LÃ¥ngasjö folkskola.  (bilden saknas)

Småskola, folkskola och fortsättningsskola nedlagd vårtermin 1957.

Gunnetorp. Skolan nedlagd år 1940.

Skillingsmåla . Byggnaden uppförd 1894 - 1896. 1 lärosal samt bostad om 2 rum o kök.

Fortsättningsskolan nedlagd 1947 och folkskolan nedlagd 1949. Skillingsmåla skola.

(bilden saknas)

Berg. Fastigheten bildad 24 nov. 1890. Småskola från slutet av 1890-talet.

Skolan hade ett trettiotal barn fördelat på två klasser. Nedlagd år ?

År 1930 byggdes bageri och senare drevs även café-rörelse i fastigheten av Nordströms Bageri.

Berg smÃ¥skola.  (bilden saknas)

Tvings kyrkskola.
Fastigheten uppfördes år 1846 och inrättades två lärosalar, ett materialrum, en kommunalsal samt ett kommitérum med kök. Skolverksamheten flyttades under 1950-60-talet till Tvings nuvarande skola - Nässkola - och kyrkan övertog fastigheten till församlingshem.

Tvings kyrkskola.  (bilden saknas)

Näs skola.

Skolhuset uppfört 1915-1916 och är renoverat och ombyggt flera gånger. Gymnastiksaloch skolkök tillkom under 1960-talet. Tvings enda kvarvarande skola.

Näs skola.  (bilden saknas)

Tvings skolkök.

Byggnaden uppförd 1908 och användes först av ortens Skytteförening men köptes 1920 av Kommunen för skolköksundervisning. Sommaren 1947 fanns ett trettiotal elever.

I början av 1960-talet byttes kökverksamheten mot slöjdundervisning.

År 1966 börjar Tvings Goif att använda huset som klubblokal. När Idrottsföreningen år 1977 får en barack till Slättalyckan för att bygga om till klubblokal, har gamla skolköket redan börjat förfalla och i dag har naturen återtagit området.

Skolköket Tving.  (bilden saknas)

 Denna sida är visad 3138 gånger.