LOGGA IN
OM ROTBYGD

Tvings Kyrkas historia

Tvings kyrka.

 

Tvings första kyrka låg på samma plats som den nuvarande och byggdes på 1300-talet.

En sägen berättar; Man hade beslutatatt bygga en kyrka men kunde inte komma överens om var den skullestå. Man lade därför en kubbe över ryggen på ett par tvillingoxar och lät dem springa vart de behagade. På Sandkulla,som åsen kallades för, tappade oxarna kubben och där byggde man kyrkan. Enligt sägnen låg på Sandkulla en gammal offerplats.

Kyrkan byggdes av sten men klockstapeln var av trä. Taktäckningen bestod av tjärad spån. Den innehöll 36 bänkar på båda sidor med plats för sju personer i varje bänk, tillsammans 262 personer kunde rymmas. Därutöver fanns en läktare för ca 50 personer.

Kyrkan var så mörk inuti att man knappast kunde läsa innantill vid mörkare dagar. Vilket år kyrkan byggdes finns ingen uppgift om.

I början av 1840-talet när medeltidskyrkan revs var det knappast någon som tänkte på att bevara de äldre föremålen som i århundraden tillhört kyrkan. Några saker tillvaratogs dock;

Ett medeltida altarskåp från1510-1520. Skåpet är av ek med en skulpturerad framställning i relief av den sk Nådastolen, dvs den Allsmäktige med den korsfäste sonen i famnen. På altarskåpets flyglar finns figurrika scener ur passionshistorien samt målningar av uppståndelsen och himmelsfärden.

Ett golvur tillverkat år 1805 av mäster Daniel Ringius i Carlskrona för ett pris av 50 riksdaler.

Tre ljuskronor finns också bevarade från gamla kyrkan. Närmast orgeln i nya kyrkan hänger en av mässing från 1700-talet. De tvåandra är av kristall. Den ena skänktes år 1830 av bonden SvenMårtensson i Måstad, den andra skänktes år 1832 av kyrkovärdenHåkan Nilsson, nämndemannen Anders Abrahamsson, Tving, nämndemannen Peter Jönsson i Gunnetorp och Nils Svensson i Björkeryd.

De två klockorna i gamla klockstapelnflyttades över till nya kyrkan. Den större bär inskriften; anno 1709 och den lilla klockan; år 1814.

Kyrksilvret togs med och består av enförgylld kalk med sexpassformig fot och graveringar i blom- ochfruktmotiv. Paténen och oblatasken är båda av silver liksom kannansom är från 1768.

 

År 1817 förklarade Biskopsämbetet att kyrkan för att vara ”såsom för liten och otjenlig” och den utdömdes och ansågs att en ny kyrka skulle byggas.

Folkmängden i församlingen var viddenna tid 3500 personer. År 1821 är siffran uppe i 3.740. Kyrkan kunde sällan rymma alla besökare.

 

Beslut om att bygga ny kyrka fattades den 17 november 1821.

Först 1839 hade ärendet fortskriditså långt att man den 24 mars vid allmän sockenstämma kunde presentera ritningarna på kyrkansom utförts av C. Ståhl.

Den 7 juli samma år sammanträddesockenmännen ånyo, denna gång för att bilda en kommité, vilken skulle handha det stora företagets angelägenheter.

Till ledamöter i denna som fick namnet ”byggnadsdirektionen”, valdes förutom församlingens kyrkoherde följande; kaptenen Claes von Boisman i Alnaryd, kyrkovärdarna Anders Abrahamsson i Tving och Håkan Månsson i Bröstorp, f.Kyrkvärden Håkan Nilsson i Tving, nämndemannen Mattis Larsson i Jämsunda, nämndemannen Åke Månsson i Måstad, hemmansägarna Enar Carlsson i Hillerstorp och Anders Thomasson i Jakobstorp, kyrkovärdarna Gunnar Olsson i Svarthövdaryd, John Jönsson iStångsmåla, nämndemannen Petter Jonsson i Skumpamåla samt hemmansägaren Sven Månsson i Göljahult. Senare inträder kronofjärdingsmannen Per Bengtsson i Hillerstorp i stället för Anders Thomasson som avsagt sig uppdraget.

Av dessa ledamöter skulle minst en dagligen vara närvarande på byggnadsplatsen, samt därför uppbära 24 skilling om dagen, ”emedan man ej kunde med skäl tillförbinda någon hemmansägare, att å de andras vägnar utan ersättningförsätta sin arbetstid”.

Vid sockenstämman 8 december 1839stadfästes byggnadsdirektionens arbete och meddelades attmureriarbetet upphandlats. Tjänstförrättande klockaren i Tving,muraremästare J.G. Rosenlund hade lämnat lägsta anbud 3.483riksdaler banco vilket antogs med klubbslag. Byggnadsvirket skulleanskaffas per hemman. Sexmännen skulle låta förteckningslistor påvirket cirkulera inom rotarna.

Enligt kontrakt med byggmästare Elmqvist från Wederslöv åtog han sig utföra allt träarbete tillkyrkan till en kostnad av 2.433 riksdaler banco.

Vid Sockenstämman 10 maj 1840 fattadesbeslut enligt protokoll; ”Alla dagsverken utgöras i enlighet medden ur Husförhörsboken upprättade Dagsverkslängden af hvarje i Husförhörslängden serskilt antecknade matlag, utan afseende på den omständigheten att undantagsfolk erhålla sin föda från åboens eller torparens bord. Dagsverksskyldiga kallas från predikstolen i Tvings moderkyrka och i Eringsboda kapell de dagar då gudstjänsten derstädes infaller ….”

”Under arbetstiden skola dagsverkarna vara samlade hvar morgon kl.5 då ringning sker med lilla klockan, de aflöses från arbetet kl.8 på aftonen då äfvenledes ringes med lilla klockan. Bön förrättas hvarje morgon vid arbetets början och hvarje afton vid dess slut af klockaren i församlingen.”

”På ordförandens framställning beslöt Församlingen enhälligt att bränvin ej af någon arbetare får begagnas under arbetet. Då det aldrig brukas utan att mer eller mindre oreda uppstår samt att lönnkrogar ej äro långt borta, som skulle begagna detta tillfälle till afsättning och då det ej kan räknas till nödtorft, oumbärlig vid måltiderna …. ”

”För stens anskaffande till grundens läggande för kyrkan, beslöt församlingen att på egen bekostnad spränga så mycket som behovet tarvar på klockaregårdens ägor”.

Så igångsattes arbetet. Samma år,1840, vid sommartiden inträffade en olyckshändelse vid kyrkoarbetet i det att dagsverkstorparen Gustaf Lagg skadades till döds. Man beslutade om understöd och insamling till förmån för den avlidne sänka och fem minderåriga barn.

På nyåret 1842 befinner man sig i den icke ovanliga situationen vid byggnadsföretag, att anslagna medel icke förslår till arbetets slutförande. För detta erfordras en summa av ytterligare 4.000 riksdaler banco vilket man ansåg lämpligast att anskaffa genom lån.

Det tog ca två år att uppföra kyrkan. Den 17 september 1843 var det dags för invigning, detta under stor uppslutning av sockenbor och andra. Kyrkans 1200 sittplatser räckte inte och de tillkallade tolv båtsmännen och fyra korpralerna hade fullt upp med ordningen.

Man hade anskaffat 12 stycken kanoner vilka placerats på kyrkogårdsmurarna. Sedan dessa givit salut intågade processionen i kyrkan till dagens högtid.

Vid invigningen saknade kyrkan orgelverk men man hade hyrt in en 22 man stark musikkår från Sjöartilleriet i Carlskrona.

Kollekten som togs upp vid invigningen utgjorde grunden för inköp av kyrkoorgel. Orgeln med 18 stämmor, stod färdig 1847, byggd av Andreas Jönsson Åberg i Hjortsberga. Nuvarande orgelverket tillkom 1967 genom Mårtenssons orgelfabrik i Lund.

I gulnade sockenstämmoprotokoll ges en tidsbild av den tidens andliga och timliga liv. Där talas om ”åtgärder mot det allmänna tiggeriet och om en ny skallgångsordning”, enär under loppet av sommaren på flera ställen inom församlingen vargar varit synliga och ävenväl rifvit åtskilliga kreatur.' (Inget nytt under solen).

Vad som gör det stora och krävande företaget att bygga kyrka särskilt berömvärt, är ju, att det på sätt som här skildrats genomförts under samfälld medverkan av en hel sockens odalmän.

 

Källa; Vår hembygd del, Karl Svensson

Minnesskrift Tvings kyrka,Gunnar Hagman

 

 

 

 

 Denna sida är visad 3630 gånger.