LOGGA IN
OM ROTBYGD

Vita Skolan i Asarum. Foto: okänd.
Vita Skolan i Asarum. Foto: okänd.

Vita skolan - ett kulturhus

av Nils Magnusson

Sedan 1847 har Vita skolan i Asarum varit ett välkänt ställe för många genera­tioner av bygdens folk. Här har olika verksamheter avlöst varandra efter längre eller kortare tid. Ännu i dag är lokalerna utnyttjade.

Skolstadga
När folkskolestadgan kom 1842 ålades varje socken att ordna undervisning för alla barn. Starten skulle ske inom 5 år. I Asarum valde man att bygga ett nytt skolhus i grannskapet av kyrkan. Den drivande kraften inför byggandet av Vita skolan var utan tvekan dåva­rande kyrkoherden i Karlshamn/Asarum, Christoffer Heurlin. Han var en man med många strängar på sin lyra. Han hade bl a varit riksdagsman för prästerskapet och under åren 1842-44 var han t o m ecklesiastikminister (hand­läggare av kyrko- och skolfrågor).

Kort byggtid
Beslutet om att bygga skolan togs av Asarums sockenmän i november 1846. Till byggmästare utsågs nämndemannen Hans Hansson i Duveryd, som för 3 610 Riksdaler Riksgälds åtog sig byggnadsarbetet. Det gick undan och i december 1847 var skolan klar för invigning.            

Resultatet blev en stram och bastant byggnad med sina vitputsade fasa­der. Enda utsmyckningen blev den ståtliga och ännu bevarade gesimsen – ett kraftigt listparti, som löper utefter takfoten och går över gavelsidorna.

I nedre planet fanns sockenstugan, där de styrande inom socknen kunde sammanträda. I den gavs även möjligheter för många andra möten och aktivite­ter. En småskola kunde också beredas plats där. I detta nedre plan fanns också den nya fattigstugan. På andra våningen låg skolsal och lärarbostad.

Namnet
Byggnaden kallades nog inte Vita skolan från början. Det blev säkert inte aktuellt förrän Röda skolan byggdes i skollärare Nils Svenssons trädgård på andra sidan gatan 1900-01. Båda skolorna bar därefter sina respektive namn ända till 1958, då Klockebacksskolan stod färdig. Den blev också röd. Där­för döptes den gamla Röda skolan om till Kyrkskolan.

Bank
Sockenstugan i den nya skolan blev även banklokal 1865. Asarums Spar­bank hade då startat sin verksamhet och höll öppet för bankärenden mellan kl 14.00 och 16.00 på lördagseftermiddagarna. Som bokförare anställdes folkskolläraren Nils Svensson, vilken alltså hade sin bostad i våningen ovan­för.

Sam Stadener
Det var här i lärarbostaden, som en blivande förgrundsgestalt i svenskt kyrko- och skolväsende föddes 1872, nämligen Samuel (Sam) Stadener, son till Nils Svensson och hans hustru Anna Cajsa Lidh. Hans karriärstege utgjordes av följande delar; Först folkskollärare och präst, sedan riksdagsman och biskop i Strängnäs och under åren 1930-32 var han ecklesiastikminister. Sin ämbetsbana slutade Sam Stadener som biskop i Växjö. Att Vita skolans historia är sammanlänkad med två så betydande perso­ner som Christoffer Heurlin och Sam Stadener är väl värt att notera.

Kommunalhus
I slutet av 1800-talet, när barnantalet började öka, blev Vita skolan för trång. Man beslöt då, som tidigare nämnts, att bygga ytterligare ett skolhus mittför det gamla, som vid detta tillfälle även fick en välbehövlig renovering. Dessa arbeten var avslutade 1902. Nästa större förändring dröjde till 1937. Då hade Röda skolan byggts till och Vita skolan blev kommunalhus. Där fick skolexpeditionen sin plats och de andra kommunala förvaltningarna inrättade sina expeditioner där.

Under 1950-talet expanderade den kommunala förvaltningen och en till-bygg­nad på baksidan av Vita skolan togs i bruk 1961. Som kommunalhus fungerade sedan byggnaden till årsskiftet 1966/67. Då bildades storkommunen och allt förvaltningsarbete flyttades till Karls­hamn.

Efter att byggnaden under 30 års tid hade kallats Kommunalhuset åter­gick den allmänna benämningen bland allmänheten till Vita skolan, trots att fasadfärgen genom de olika renoveringarna blivit mera grå än vit.

Bibliotek
Asarums Bibliotek fick 1968 en välkommen möjlighet att flytta in på mellanvå­ningen i Vita skolan. Här var man kvar till 1983, då man flyttade till de nuvarande lokalerna vid Dyks väg. I detta sammanhang kan också nämnas att socknens allra första bibliotek inreddes på vindsvåningen i Vita skolan 1861.

Övrig kultur
Efter hand som flera lediga lokaler uppstått i Vita skolan, så har andra akti-vite­ter flyttat in. När biblioteket hade flyttat, togs lokalerna om hand av Karlshamns Musikskola. Här har också getts plats åt andra musikgrupper inom såväl folklig musik som dragspel.

Utrymmet i bottenvåningen delas för närvarande av Asarums Hembygds-förening, PRO och Karlshamns Krigshistoriska Förening. På tredje våning-en har föreningen Pegas sina sammankomster.

Bevaras
Att Vita skolan alltjämt tjänar kulturen, fast i andra former, är helt klart och måste få en fortsättning. Som byggnadsminne bör det gamla skolhuset också ges en framtid.

Ur Asarumsdalen 2009Denna sida är visad 3167 gånger.